Rugăciuni de Seară – Rugăciune Puternică

Există mai multe rugăciuni de seară pe care le poți folosi. Iată câteva exemple:

  1. Doamne, mulțumesc pentru această zi. Ajută-mă să fiu recunoscător pentru tot ceea ce am primit și să-mi îndrept atenția către Tine în tot ceea ce fac. Ajută-mă să adorm în pace și să mă trezesc odihnit și plin de energie pentru ziua de mâine. Amin.
  2. Doamne, îți mulțumesc pentru dragostea și grija Ta necondiționată. Te rog să fii cu mine în timpul nopții și să mă protejezi de orice rău. Ajută-mă să am un somn liniștit și să mă trezesc odihnit și plin de putere pentru a înfrunta provocările zilei de mâine. Amin.
  3. Doamne, mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine astăzi. Te rog să fii cu mine în timpul nopții și să mă ajuți să am un somn liniștit și odihnitor. Ajută-mă să-mi îndrept gândurile și inima către Tine și să-mi găsesc pacea în prezența Ta. Amin.
  4. Doamne, mulțumesc pentru această zi plină de binecuvântări. Te rog să fii cu mine în timpul nopții și să mă protejezi de orice rău. Ajută-mă să am un somn liniștit și să mă trezesc odihnit și plin de putere pentru a înfrunta provocările zilei de mâine. Amin.
  5. Doamne, mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care mi le-ai oferit astăzi. Te rog să fii cu mine în timpul nopții și să-mi dai puterea de care am nevoie pentru a face față oricăror încercări. Ajută-mă să adorm cu pace și să mă trezesc odihnit și plin de energie pentru a împlini scopul pe care mi l-ai dat. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. Slavă…

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Şi acum…

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte (de 12 ori), apoi:

Rugăciunea întâia, a Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl

Dumnezeule veşnic şi Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi – cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul – şi curăţeşte, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinarea trupului şi a sufletului. Şi-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din smeritul meu aşternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieţii mele şi să birui pe vrăjmaşii cei ce mă luptă, pe cei trupeşti şi pe cei fără de trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşarte care mă întinează şi de poftele cele rele. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua, a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos

Atotţiitorule, Cuvinte al Tatălui, Însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihneşte în mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei şarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânţa putrejunii este în mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, păzeşte-mă cu lumina cea neînserată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, şi mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea mea cu înţelegerea sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăţia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte şi mă ridică, la vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că preaslăvit eşti cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu preasfântul Duh, în veci. Amin.

Rugăciunea a treia, către Sfântul Duh

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate, milostiveşte-Te spre mine, păcătosul robul Tău, şi mă miluieşte şi-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greşit Ţie, astăzi, ca un om, şi mai rău decât un om, păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe şi din obiceiul cel rău şi care sunt din voia cea slobodă şi din lene; ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit întru mânie, sau am mâhnit pe cineva, sau de ceva m-am mâniat, sau am minţit sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am luat în seamă, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a aplecat spre vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumuseţe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele nu le-am socotit, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; că acestea toate şi mai mari decât acestea am făcut. Miluieşte-mă, Stăpâne şi Făcătorul meu, pe mine, leneşul şi nevrednicul robul Tău, şi mă uşurează şi mă slobozeşte şi mă iartă, ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc şi să dorm eu, păcătosul, necuratul şi netrebnicul şi să mă închin, să cânt şi să preaslăvesc preacinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui şi cu al Unuia-Născut Fiului Său, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra

Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în această zi cu cuvântul, cu fapta şi cu gândul, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără mâhnire dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a cincea

Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut şi al Cărui nume mai mult decât tot numele îl chemăm, dă-ne iertare sufletului şi trupului nouă, celor ce mergem spre somn; păzeşte-ne de toată nălucirea şi de întunecata dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti şi ne dă în curăţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca, dobândind viaţă cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.

Rugăciunea a şasea, către Maica Domnului

Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă îndreaptă spre fapte bune; ca cealaltă vreme a vieţii mele fără prihană să o trec şi pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată.

Rugăciunea a şaptea, către Sfântul Înger, păzitorul vieţii

Îngere al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu, şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin.

Condacul Născătoarei de Dumnezeu

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Fecioară, care eşti pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău şi de folosinţa ta, că spre tine nădăjduieşte sufletul meu şi mă miluieşte.

Rugăciunea Sfântului Ioanichie

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperamântul meu este Duhul Sfanț, Treime Sfânta, slava Tie.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat… Slava… Și acum… Doamne miluiește (de 3 ori). Binecuvintează și otpustul mic: Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru…
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul.

Rugăciunea Sfantului Ioan Damaschin

(Aceasta să o zici arătând spre patul tău)

Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi vă fi mie acest pat groapa? Sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi sta înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem, și de munca cea fară de sfârșit; iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea Te manii și pe Preacurata Maica Ta și pe toate puterile cerești și pe sfântul înger, păzitorul meu. Și stiu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de țoață osândă și chinul. Ci, rogu-Te, Doamne, Mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nici o minune, că sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta, în aceasta să arați iubirea Ta de oameni, că să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusa, ci, precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Apoi, cu închinăciune până la pământ, zi:

Mă închin Tie, Preasfântă Treime, care ești o Ființă, de viață făcătoare și nedespărțită: Părinte și Fiule și Duhule Sfinte; cred intru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, multumescu-Ți și Te laud, cinstescu-Te, Te preaînalt și Te rog: miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, pentru numele Tău. (de trei ori)

Mă închin tie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat noua lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasă cerului și a pământului, nădejdea celor fară de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apară de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni (o închinăciune).

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește aceasta putina rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, că să mântuiască și să lumineze, pentru tine, sufletele noastre (o închinăciune).

Toate puterile cerești: Scaunele, Domniile, Incepatoriile, Stapaniile, Puterile, Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii și Îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul (o închinăciune).

Sfinte și Mare Proorocule Ioane, Inaintemergatorule și Botezatorul Domnului, cel care ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul că să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale (o închinăciune).

Sfinților ai lui Dumnezeu: Apostolilor, proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor, și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați castigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul, că să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre (o închinăciune).

Sfinte Ioane Gura de Aur, cu Vasilie cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul, cu făcătorul de minuni Nicolae și cu toți sfinții începătorii ai preoției, ajutați-mă și mă miluiți cu rugăciunile și ajutorul vostru (o închinăciune).

Toate sfintele femei : mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul (o închinăciune).

Cea nebiruita și dumnezeiasca putere a cinstitei și de viață făcătoarei Crucii Domnului, nu mă lasă pe mine păcătosul, ci mă apară de țoață ispita cea trupeasca și sufleteasca (o închinăciune).

Preacurata Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că alta îndrăzneală și nădejde nu am, fară numai pe tine, cea cu totul nevinovata Stăpână mea și Doamna de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog: miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele, și roagă pe Milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu că să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri, și să mă învrednicească împărăției Sale (o închinăciune).

Sfinte ingere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine țoață lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. (o închinăciune)

Și apoi, vrând să te așezi pe așternut, zi acestea:

Luminează ochii mei Hristoase Dumnezeule, că nu cumva să adorm în moarte, că nu cumva să zică vrăjmașul meu: intaritu-m-am asupra lui.

Slava Tatălui și Fiului și Sfanțului Duh.

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multor curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, că un iubitor de oameni.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preaslăvită Maica a lui Dumnezeu, care ești mai sfânta decât sfinții îngeri, neîncetat te cântam cu inima și cu gura, mărturisind că tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut noua pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

Apoi să-ți săruți crucea și să faci semnul sfintei cruci pe locul unde vrei să te culci, de la cap până la picioare, așijderea și spre toate laturile, grăind

Rugăciunea cinstitei Cruci

Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, să fuga de la fata Lui cei ce-L urăsc pe Dansul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de la fata focului, așa să piară diavolii de la fata celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucura-te, preacinstita și de viață făcătoarea Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și S-a pogorât la iad și a calcat puterea diavolului și te-a dăruit noua pe Tine, cinstita Crucea Să, spre alungarea a tot pizmașului. O, preacinstita și de viață făcătoare Crucea Domnului, ajuta-mi cu Sfânta Doamna Fecioara, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.


Apoi facandu-ți semnul crucii și cu rugăciunea în gura adormind, gândește-te la ziua judecații, cum vei sta înaintea lui Dumnezeu.